SD-125 (còn 125 thiệp)

1,100 

Số lượng còn đủ bộ bao thư + ruột: 125 thiệp

Còn hàng