SD-130 (còn 130 thiệp)

750 

Số lượng còn đủ bộ bao thư + ruột: 130 thiệp

Còn hàng