SD-120 (còn 120 thiệp)

800 

Số lượng còn bao thư + ruột: 120 phôi thiệp

Còn hàng