TLD-71 (còn 140 phôi)

1,100 

Số lượng còn đủ bộ bao thư + ruột: 140 phôi

Còn hàng