TLD-39 (còn 50 phôi)

1,100 

Số lượng còn đủ bộ bao thư + ruột: 50 phôi

Còn hàng