TLP-33 (Sl còn 750 thiệp)

950 

số lượng còn bao thư + ruột : 750 phôi

Còn hàng