TLD-37 (còn 150 phôi)

1,100 

Số lượng phôi còn đủ bộ bao thư + ruột: 150 thiệp, 200 ruột được tặng

Còn hàng