TLD-75 (còn 120 phôi)

1,100 

Số lượng phôi còn đủ bộ bao thư + ruột: 120 thiệp, 45 bao thư tặng

Còn hàng