SD-490 (còn 490 thiệp)

1,100 

Số lượng còn bao thư + ruột: 490 phôi thiệp

Còn hàng