TLD-42 (còn 40 phôi)

1,100 

Số lượng còn đủ bộ bao thư + ruột: 40 phôi

Còn hàng